Σε αυτό το πεδίο εστιάζουμε στο ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας και άλλων πηγών για τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε δραστηριότητες που καλούν τους εκπαιδευτικούς να αναστοχαστούν και να συζητήσουν διδακτικές καταστάσεις στις οποίες ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό λογισμικό (π.χ. περιβάλλοντα Δυναμικής Γεωμετρίας ή Αλγεβρικής και Γραφικής Διαχείρισης, κ.ά.) και διαδικτυακές ή άλλες πηγές (π.χ. μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικά βιβλία, εγχειρίδια, χαρτί και μολύβι, κ.ά.) για να εισάγουν μαθηματικές έννοιες ή να λύσουν προβλήματα. Οι δραστηριότητες αυτές συζητούν διαφορετικές μαθηματικές προσεγγίσεις – οπτικές, συμβολικές και λεκτικές – και πιθανές συνδέσεις μεταξύ αυτών των προσεγγίσεων. Επίσης, συζητούν θέματα σχετικά με τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και των πιθανών αντιφάσεων μεταξύ διαφορετικών μορφών του μαθηματικού λόγου. Ο σχεδιασμός αυτών των Δραστηριοτήτων βασίζεται στην ερευνητική βιβλιογραφία και στη διδακτική εμπειρία. Πρόσφατα, κάποιες Δραστηριότητες σε αυτό το πεδίο εμπνέονται από ερευνητικές παρατηρήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής του μέλους την ομάδας μας Lina Kayali.