Οι εκπαιδευτικοί που ασχολήθηκαν με τη δραστηριότητα της Εφαπτομένης  είπαν:

“Ναι, με έκανε να [αναθεωρήσω] τα δικά μου κριτήρια επιλογής ασκήσεων, στις ερμηνείες που δίνω στις απαντήσεις των μαθητών, στο αν και κατά πόσο το feedback που προσφέρω είναι επαρκές, πλήρες και χρήσιμο. Πώς μπορώ να βελτιώσω τις επιλογές μου → να σκεφτώ τρόπους.”

“Οι δραστηριότητες της ενότητας έκαναν φανερή τη δυσκολία αντιμετώπισης των λαθών των μαθητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν πιθανόν διαφορετικές προσεγγίσεις στην επίλυση ασκήσεων. Οι δραστηριότητες αυτές ενίσχυσαν τη σκέψη μου για το ρόλο των αναπαραστάσεων και των περιορισμών που μπορεί να θέτει η χρήση μιας και μόνο αναπαράστασης στο μάθημα των μαθηματικών.”

 

Οι εκπαιδευτικοί που ασχολήθηκαν με τη δραστηριότητα του Πολυγώνου και την κλίμακα Haydn είπαν:

“Η συνεδρίαση αυτή επηρέασε την διδακτική μου πρακτική, με έκανε να σκεφτώ διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών. Ιδιαίτερα, με έκανε να [διαπιστώσω] την αναγκαιότητα και τους περιορισμούς της τεχνολογίας.”

“Τα ζητήματα που συζητήθηκαν ανέδειξαν διάφορες πεποιθήσεις των μαθητών σχετικά με τις διδακτικές προσεγγίσεις. Παρόμοια ζητήματα προκύπτουν συχνά στο ελληνικό σχολείο, [επειδή] οι μαθητές αμφισβητούν περιπτώσεις όπου ο εκπαιδευτικός ακολουθεί κάποια διαφορετική από τη συνήθη διαδικασία.”

 

Οι εκπαιδευτικοί που ασχολήθηκαν με δραστηριότητες από την κατεύθυνση CAPTeaM  είπαν:

“Μας έδωσε τη δυνατότητα να βγούμε από το στενό και περιορισμένο πλαίσιο με το οποίο βλέπουμε τη διδακτική πράξη, ιδιαίτερα για το μάθημα των μαθηματικών.”

“Με βοήθησε να καταλάβω πώς οι μαθητές κατανοούν τις μαθηματικές ιδέες με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πώς η κατανόηση αυτή μπορεί να επηρεάσει και να εμπνεύσει το μάθημα. Έκανε ακόμα πιο φανερό ότι οι μαθητές πρέπει να πάνε από το συγκεκριμένο [τρόπο], στον εικονικό [τρόπο], αφηρημένο [τρόπο] για να κατανοήσουν τις μαθηματικές ιδέες και όσοι το κατάφεραν έδειξαν ικανότητες ψηλότερου επιπέδου σκέψης κι έδωσαν ασπροσδόκητες ερμηνείες.”

 

Εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν σειρά εργαστηρίων με υλικό του προγράμματος MathTASK που οργανώθηκε από το ΠΕΚΕΣ Κρήτης το 2021 είπαν:

“Είναι προφανές ότι κάθε μέρα, σε κάθε τμήμα έρχεσαι αντιμέτωπος με διαφορετικές συμπεριφορές-αντιδράσεις που έχουν σχέση με το πώς μπορεί να αντιλαμβάνεται ένας μαθητης μία μαθηματική έννοια. Είναι χρήσιμο εργαλείο ένας εκπαιδευτικός να μπορεί να συλλέγει-συζητάει-αναλύει αυτές τις διαφορετικές συμπεριφορές με συναδέλφους, που μπορεί να έχουν μία άλλη οπτική. Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο και μετά από αυτό θα προσπαθήσω έννοιες που είναι λίγο μπερεδεμένες στο μυαλό των μαθητών να τις παρουσιάζω σε ένα τέτοιο εργαστήριο.”

“Η χρήση συγκεκριμένων σεναρίων δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις σε πραγματικά ζητήματα. Πάντα εκπλήσσει η ποικιλομορφία των προσεγγίσεων μαθητών και εκπαιδευτικών στο ίδιο πρόβλημα.”