Στο πεδίο αυτό εξετάζουμε πώς αλληλεπιδρούν η διδασκαλία και η μάθηση των μαθηματικών με την ατμόσφαιρα της τάξης.

Η βιβλιογραφία και η εμπειρία δείχνουν ότι η διαχείριση της τάξης επηρεάζει συχνά τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση των διδακτικών τους στόχων. Οι δραστηριότητες που σχεδιάζουμε για το πεδίο αυτό βασίζονται σε ρεαλιστικές διδακτικές καταστάσεις οι οποίες συνδυάζουν στοχασμό πάνω στη μαθηματική μάθηση και τη συμπεριφορά στην τάξη (π.χ. διαχείριση της τάξης, συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών ή μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών). Η ενασχόληση των εκπαιδευτικών με αυτές τις δραστηριότητες μας έχει επιτρέψει να παρατηρήσουμε ποιους τύπους συμπεριφοράς επιδιώκουν οι εκπαιδευτικοί να καθιερώσουν στην τάξη τους (όπως το σεβασμό στους συμμαθητές, την αξία του διαλόγου, τη σημασία της διερεύνησης στα μαθηματικά). Επίσης έχουμε παρατηρήσει ότι όταν οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να εστιάζουν κυρίως σε θέματα συμπεριφοράς ή αν υιοθετούν διχοτομικές και απλουστευτικές απόψεις για τη μαθηματική μάθηση τότε μπορεί να χάσουν την ευκαιρία εμπλοκής των μαθητών τους σε μετα-μαθηματικές συζητήσεις. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε παραδείγματα των δραστηριοτήτων και των δημοσιεύσεων από αυτό το πεδίο.