ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

                                                                                [English] [Português]

Σε αυτό το πεδίο, διερευνούμε τη μαθηματική γνώση των εκπαιδευτικών και τη βαρύτητα που δίνουν σε ορισμένα είδη παιδαγωγικής και διδακτικής πρακτικής. Στις δραστηριότητες αυτού του πεδίου καλούμε τους εκπαιδευτικούς: να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα, να εξετάσουν μια (υποθετική μεν, αλλά εμπνευσμένη από τη πράξη και την ερευνητική βιβλιογραφία)) λύση που προτείνεται από έναν μαθητή (ή περισσότερους από έναν μαθητές) και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια (υποθετική αλλά επίσης ενημερωμένη από την πράξη και την ερευνητική βιβλιογραφία) απάντηση εκπαιδευτικού σε μαθητή, και, τους ζητούμε να περιγράψουν την προσέγγιση που θα υιοθετούσαν οι ίδιοι σε αυτή την περίσταση. Η ενασχόληση των εκπαιδευτικών με αυτές τις δραστηριότητες, αναδεικνύει γνώσεις και πεποιθήσεις (επιστημολογικές και παιδαγωγικές) των εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, ασχολούμαστε με ερωτήματα όπως: Ποιός είναι ο ρόλος της οπτικοποίησης στα μαθηματικά και τη μαθηματική μάθηση; Θεωρείται αποδεκτό ένα επιχείρημα βασισμένο μόνο στη γραφική παράσταση μίας συνάρτησης; Η έρευνά μας δείχνει ότι τα επιχειρήματα των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να αναλύονται μόνο για τη μαθηματική τους ακρίβεια· πρέπει να εξετάζονται και υπό το πρίσμα άλλων παραγόντων και προτεραιοτήτων: παιδαγωγικών, επαγγελματικών, προσωπικών και θεσμικών (όπως αυτές εκφράζονται, π.χ., μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα). Ο συνυπολογισμός αυτών των παραγόντων μπορεί να μας δώσουν ακριβέστερη εικόνα για το τι επηρεάζει τις ενέργειες των εκπαιδευτικών στην τάξη. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε παραδείγματα των δραστηριοτήτων και των δημοσιεύσεων από αυτό το πεδίο.

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επίλυση ανισώσεων [pdf]

Απόλυτη τιμή [pdf]

Παραγοντοποίηση [pdf]

Δευτεροβάθμια εξίσωση [pdf]

Δευτεροβάθμια εξίσωση - με παραγοντοποίηση [pdf]

Δευτεροβάθμια εξίσωση - με χρήση τύπου [pdf]

Λύση προβλήματος - Γωνίες [pdf]

Ορισμένο ολοκλήρωμα [pdf]

Λύση προβλήματος - Ίσα ποσά [pdf]

Μαθηματική αιτιολόγηση [pdf]

 

Κήπος σε σχήμα Γ [pdf]

Διαφορική εξίσωση [pdf]

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Kayali, L., & Biza, I. (2018). Micro-evolution of documentational work in the teaching of the volume of revolution. PME42, Vol. 3, pp. 195-202.

Nardi, E., Healy, L., Biza, I., & Fernandes, S.H.A.A. (2018). ‘Feeling’ the mathematics of disabled learners: Supporting teachers towards attuning and resignifying in inclusive mathematics classrooms. In R. Hunter, M. Civil, B. Herbel-Eisenmann, N. Planas, & D. Wagner (Eds.), Mathematical discourse that breaks barriers and creates space for marginalized learners, (pp. 147-170). SENSE Publications.

Biza, I., Nardi, E., & Zachariades, T. (2018). Competences of mathematics teachers in diagnosing teaching situations and offering feedback to students: Specificity, consistency and reification of pedagogical and mathematical discourses. In T. Leuders, J. Leuders, & K. Philipp (Eds.), Diagnostic Competence of Mathematics Teachers. Unpacking a complex construct in teacher education and teacher practice, (pp. 55-78). New York: Springer.

Biza, Irene (2017) “Points”, “slopes” and “derivatives”: Substantiations of narratives about tangent line in university mathematics students’ discourses. CERME (pp. 1993-2000).

Kayali, L., & Biza, I. (2017). “One of the beauties of Autograph is … that you don’t really have to think”: Integration of resources in mathematics teaching. CERME, (pp. 2405-2413).

Twitter Twitter