ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

[Português] [English]

Σε αυτό το πεδίο εστιάζουμε στο ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας και άλλων πηγών για τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε δραστηριότητες που καλούν τους εκπαιδευτικούς να αναστοχαστούν και να συζητήσουν διδακτικές καταστάσεις στις οποίες ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό λογισμικό (π.χ. περιβάλλοντα Δυναμικής Γεωμετρίας ή Αλγεβρικής και Γραφικής Διαχείρισης, κ.ά.) και διαδικτυακές ή άλλες πηγές (π.χ. μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικά βιβλία, εγχειρίδια, χαρτί και μολύβι, κ.ά.) για να εισάγουν μαθηματικές έννοιες ή να λύσουν προβλήματα. Οι δραστηριότητες αυτές συζητούν διαφορετικές μαθηματικές προσεγγίσεις – οπτικές, συμβολικές και λεκτικές – και πιθανές συνδέσεις μεταξύ αυτών των προσεγγίσεων. Επίσης, συζητούν θέματα σχετικά με τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και των πιθανών αντιφάσεων μεταξύ διαφορετικών μορφών του μαθηματικού λόγου. Ο σχεδιασμός αυτών των Δραστηριοτήτων βασίζεται στην ερευνητική βιβλιογραφία και στη διδακτική εμπειρία. Πρόσφατα, κάποιες Δραστηριότητες σε αυτό το πεδίο εμπνέονται από ερευνητικές παρατηρήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής του μέλους την ομάδας μας Lina Kayali.

Το χωράφι με τα κουνέλια [pdf]

Μοίρες και ακτίνια [pdf]

Σύστημα εξισώσεων με απόλυτες τιμές [pdf]

Διαφορική εξίσωση με τεχνολογία [pdf]

Μετασχηματισμός γραμμικής εξίσωσης [pdf]

Τριγωνομετρία - 1 [pdf]

Τριγωνομετρία - 2 [pdf]

Τριγωνομετρία - 3 [pdf]

Γραφική παράσταση - 1 [pdf]

Γραφική παράσταση - 2 [pdf]

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Kayali, L., & Biza, I. (2018). Micro-evolution of documentational work in the teaching of the volume of revolution. PME42, Vol. 3, pp. 195-202.

Nardi, E., Healy, L., Biza, I., & Fernandes, S.H.A.A. (2018). ‘Feeling’ the mathematics of disabled learners: Supporting teachers towards attuning and resignifying in inclusive mathematics classrooms. In R. Hunter, M. Civil, B. Herbel-Eisenmann, N. Planas, & D. Wagner (Eds.), Mathematical discourse that breaks barriers and creates space for marginalized learners, (pp. 147-170). SENSE Publications.

Biza, I., Nardi, E., & Zachariades, T. (2018). Competences of mathematics teachers in diagnosing teaching situations and offering feedback to students: Specificity, consistency and reification of pedagogical and mathematical discourses. In T. Leuders, J. Leuders, & K. Philipp (Eds.), Diagnostic Competence of Mathematics Teachers. Unpacking a complex construct in teacher education and teacher practice, (pp. 55-78). New York: Springer.

Biza, Irene (2017) “Points”, “slopes” and “derivatives”: Substantiations of narratives about tangent line in university mathematics students’ discourses. CERME (pp. 1993-2000).

Kayali, L., & Biza, I. (2017). “One of the beauties of Autograph is … that you don’t really have to think”: Integration of resources in mathematics teaching. CERME, (pp. 2405-2413).

TWITTER TWITTER