ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

[Português] [English]

Σε αυτό το πεδίο εστιάζουμε στο ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας και άλλων πηγών για τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε δραστηριότητες που καλούν τους εκπαιδευτικούς να αναστοχαστούν και να συζητήσουν διδακτικές καταστάσεις στις οποίες ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό λογισμικό (π.χ. περιβάλλοντα Δυναμικής Γεωμετρίας ή Αλγεβρικής και Γραφικής Διαχείρισης, κ.ά.) και διαδικτυακές ή άλλες πηγές (π.χ. μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικά βιβλία, εγχειρίδια, χαρτί και μολύβι, κ.ά.) για να εισάγουν μαθηματικές έννοιες ή να λύσουν προβλήματα. Οι δραστηριότητες αυτές συζητούν διαφορετικές μαθηματικές προσεγγίσεις – οπτικές, συμβολικές και λεκτικές – και πιθανές συνδέσεις μεταξύ αυτών των προσεγγίσεων. Επίσης, συζητούν θέματα σχετικά με τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και των πιθανών αντιφάσεων μεταξύ διαφορετικών μορφών του μαθηματικού λόγου. Ο σχεδιασμός αυτών των Δραστηριοτήτων βασίζεται στην ερευνητική βιβλιογραφία και στη διδακτική εμπειρία. Πρόσφατα, κάποιες Δραστηριότητες σε αυτό το πεδίο εμπνέονται από ερευνητικές παρατηρήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής του μέλους την ομάδας μας Lina Kayali.

Το χωράφι με τα κουνέλια [pdf]

Μοίρες και ακτίνια [pdf]

Σύστημα εξισώσεων με απόλυτες τιμές [pdf]

Διαφορική εξίσωση με τεχνολογία [pdf]

Μετασχηματισμός γραμμικής εξίσωσης [pdf]

Τριγωνομετρία - 1 [pdf]

Τριγωνομετρία - 2 [pdf]

Τριγωνομετρία - 3 [pdf]

Γραφική παράσταση - 1 [pdf]

Γραφική παράσταση - 2 [pdf]

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Biza, I. & Nardi, E. (2019). Scripting the experience of mathematics teaching: The value of student teacher participation in identifying and reflecting on critical classroom incidents International Journal for Lesson and Learning Studies, 9(1), 43-56. 

Kayali, L., & Biza, I. (2019). ‘Balancing’ the ‘live’ use of resources towards the introduction of the iterative numerical method. In U. T. Jankvist, M. van den Heuvel-Panhuizen, & M. Veldhuis (Eds.), Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, (pp. 3648-3655). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME. 

Kayali, L., & Biza, I. (2018). Micro-evolution of documentational work in the teaching of the volume of revolution. PME42, Vol. 3, pp. 195-202.

Nardi, E., Healy, L., Biza, I., & Fernandes, S.H.A.A. (2018). ‘Feeling’ the mathematics of disabled learners: Supporting teachers towards attuning and resignifying in inclusive mathematics classrooms. In R. Hunter, M. Civil, B. Herbel-Eisenmann, N. Planas, & D. Wagner (Eds.), Mathematical discourse that breaks barriers and creates space for marginalized learners, (pp. 147-170). SENSE Publications.

 

TWITTER TWITTER