ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

                                                                               [English] [Português]

Οι εκπαιδευτικοί που ασχολήθηκαν με τη δραστηριότητα της Εφαπτομένης (Πεδίο 1) είπαν:

“- Ναι, με έκανε να [αναθεωρήσω] τα δικά μου κριτήρια επιλογής ασκήσεων, στις ερμηνείες που δίνω στις απαντήσεις των μαθητών, στο αν και κατά πόσο το feedback που προσφέρω είναι επαρκές, πλήρες και χρήσιμο. - Πώς μπορώ να βελτιώσω τις επιλογές μου → να σκεφτώ τρόπους.”

“Οι δραστηριότητες της ενότητας έκαναν φανερή τη δυσκολία αντιμετώπισης των λαθών των μαθητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν πιθανόν διαφορετικές προσεγγίσεις στην επίλυση ασκήσεων. Οι δραστηριότητες αυτές ενίσχυσαν τη σκέψη μου για το ρόλο των αναπαραστάσεων και των περιορισμών που μπορεί να θέτει η χρήση μιας και μόνο αναπαράστασης στο μάθημα των μαθηματικών.”

[Διαβάστε περισσότερα] 

 

Οι εκπαιδευτικοί που ασχολήθηκαν με τη δραστηριότητα του Πολυγώνου (Πεδίο 2) είπαν:

“Η συνεδρίαση αυτή επηρέασε την διδακτική μου πρακτική, με έκανε να σκεφτώ διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών. Ιδιαίτερα, με έκανε να [διαπιστώσω] την αναγκαιότητα και τους περιορισμούς της τεχνολογίας.”

“Τα ζητήματα που συζητήθηκαν ανέδειξαν διάφορες πεποιθήσεις των μαθητών σχετικά με τις διδακτικές προσεγγίσεις. Παρόμοια ζητήματα προκύπτουν συχνά στο ελληνικό σχολείο, [επειδή] οι μαθητές αμφισβητούν περιπτώσεις όπου ο εκπαιδευτικός ακολουθεί κάποια διαφορετική από τη συνήθη διαδικασία”

[Διαβάστε περισσότερα]

 

Οι εκπαιδευτικοί που ασχολήθηκαν με δραστηριότητες του CAPTeaM (Πεδίο 3) είπαν:

“Μας έδωσε τη δυνατότητα να βγούμε από το στενό και περιορισμένο πλαίσιο με το οποίο βλέπουμε τη διδακτική πράξη, ιδιαίτερα για το μάθημα των μαθηματικών.”

“Με βοήθησε να καταλάβω πώς οι μαθητές κατανοούν τις μαθηματικές ιδέες με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πώς η κατανόηση αυτή μπορεί να επηρεάσει και να εμπνεύσει το μάθημα. Έκανε ακόμα πιο φανερό ότι οι μαθητές πρέπει να πάνε από το συγκεκριμένο [τρόπο], στον εικονικό [τρόπο], αφηρημένο [τρόπο] για να κατανοήσουν τις μαθηματικές ιδέες και όσοι το κατάφεραν έδειξαν ικανότητες ψηλότερου επιπέδου σκέψης κι έδωσαν ασπροσδόκητες ερμηνείες.”

[Διαβάστε περισσότερα]

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Biza, I. & Nardi, E. (2019). Scripting the experience of mathematics teaching: The value of student teacher participation in identifying and reflecting on critical classroom incidents International Journal for Lesson and Learning Studies, 9(1), 43-56. 

Kayali, L., & Biza, I. (2019). ‘Balancing’ the ‘live’ use of resources towards the introduction of the iterative numerical method. In U. T. Jankvist, M. van den Heuvel-Panhuizen, & M. Veldhuis (Eds.), Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, (pp. 3648-3655). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME. 

Kayali, L., & Biza, I. (2018). Micro-evolution of documentational work in the teaching of the volume of revolution. PME42, Vol. 3, pp. 195-202.

Nardi, E., Healy, L., Biza, I., & Fernandes, S.H.A.A. (2018). ‘Feeling’ the mathematics of disabled learners: Supporting teachers towards attuning and resignifying in inclusive mathematics classrooms. In R. Hunter, M. Civil, B. Herbel-Eisenmann, N. Planas, & D. Wagner (Eds.), Mathematical discourse that breaks barriers and creates space for marginalized learners, (pp. 147-170). SENSE Publications.

 

Twitter Twitter